1 % PODATKU DLA MOTYLKA

Pity darmowy program >>> PODZIĘKOWANIE <<<

Numer KRS: 0000300898


REGON: 300825470


NIP: 6211766736


Konto: SGB Bank Spółdzielczy w Krotoszynie


24 8410 0003 2001 0003 1727 0001

STOWARZYSZENIE


DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA


         7 listopada 2007r. po pozytywnym zaopiniowaniu propozycji przez Radę Rodziców, mieszkańców Konarzewa reprezentowanych przez panią sołtys Mirosławę Sajur Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o powołaniu
do życia Stowarzyszenia. Jego celem jest działalność społeczna na rzecz Ośrodka oraz Konarzewa.


Rejestracja Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym - 2008r.

KRS 0000300898


UZYSKANIE STATUSU Organizacji Pożytku Publicznego - 20.10.2010r.

Zarząd stanowią: Alina Selbirak, Magdalena Lubczyk oraz Dorota Kujawska.
Komisja rewizyjna: Adrian Kubiak, Magdalena Rędzikowska i Anna Dłużak.

         
Działalność jest dobrowolna i bezpłatna, ma na celu świadczenie różnorodnej
pomocy dzieciom oraz ich rodzinom oraz integrację ze społecznością lokalną.                                  CEL STOWARZYSZENIA


          Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju wychowanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie.


Cel realizowany jest poprzez:


1)  działanie na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych szkoły,

2)  udzielanie pomocy uczniom i ich rodzinom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej,

3)  tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów- organizowanie zajęć pozalekcyjnych, warsztatów i wycieczek edukacyjnych,

4)  wspomaganie wyposażenia szkoły i internatu oraz poprawy warunków ich funkcjonowania,

5)  działanie na rzecz integracji środowiska lokalnego(wiejskiego) ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie,

6)  organizowanie imprez turystycznych, wypoczynkowych i integracyjnych,

7)  organizowanie zajęć rehabilitacyjnych- hipoterapii,

8)  organizowanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie oraz ich rodzin,

9)  działanie na rzecz integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy z podmiotami zajmującymi się dziećmi specjalnej troski w krajach Unii Europejskiej,

10)  współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i osobami fizycznymi.